مزایای عایقهای هواژل، پتانسیل کاربرد در پتروشیمیها، توسعه پایدار